Info
Hlasujte >>
Chcete aby sme Vás kontaktovali pred odoslaním zásielky?
Iba v prípade komplikácii
26.77%, (23575)
Vždy pred odoslaním telefonicky
20.15%, (17744)
Netreba, odoslať čím skôr. Stačí info o odoslaní
18.28%, (16095)
Vždy pred odoslaním emailom
17.72%, (15608)
Vždy pred odoslaním, je jedno ako
17.08%, (15037)
Spolu hlasovalo: 88059
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Aký alarm Vás najviac zaujíma?
Lacný
12.62%, (13704)
Značkový
8.89%, (9651)
Dodatočný immobilizér
8.88%, (9639)
GSM alarm
8.85%, (9609)
Vyhľadávanie cez satelit
8.85%, (9605)
Mechanické zabezpečenie
8.72%, (9467)
Dvojcestný ( s pagerom)
8.68%, (9426)
Nechám si poradiť montážnym strediskom
8.66%, (9402)
Podľa recenzii
8.66%, (9402)
Kašlem na všetko auto mám poistené
8.59%, (9325)
Skrytý vypínač
8.59%, (9321)
Spolu hlasovalo: 108551
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Čo preferujete pri nákupe?
Cenu
12.68%, (13751)
Históriu predajcu
10.31%, (11177)
Odporúčanie známych
10.31%, (11177)
Prístup predajcu
10.31%, (11177)
Recenzie
10.31%, (11177)
Značku
9.39%, (10187)
Podrobnosť informácii
9.38%, (10172)
Vzhľad
9.16%, (9936)
Akcia (prípadne výpredaj)
9.13%, (9900)
Dostupnosť
9.03%, (9791)
Spolu hlasovalo: 108445
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Reklamní partneri
Zaujímavé odkazy
Pri nákupe nad 100€ v maloobchodnýchcenách poskytujeme dopravu zadarmo. Tento spôsob dopravy sa zobrazí v ponuke poprekročení hodnoty objednávky nad 100€. Neplatí na akciové položky a položkyvýpredaja.K nákupu nad200€ v maloobchodných cenách (mimo akcií a položiek výpredaja) vám pribalímemalú pozornosť
Budeme radi ak otestujete aj našu stránku vo výstavbe: www.omegasecurity.sk
Ochrana osobných údajov 

Ochrana vašich osobných údajov je pre násdôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovednea snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len„zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU ARADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásadyzákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahua uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1.       Prevádzkovateľ osobných údajov.

AUTOOMEGA,s.r.o.

Adresa sídla:                      Struhy1413, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO:                                 36699578

DIČ:                                 2022276421


2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail gdpr@autoomega.sk,alebo nás kontaktujte telefonicky na číslo:  0911 283 383.

3. Účel spracovania osobnýchúdajov

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

-         Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov

-         Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

-         Spracovanie účtovnej agendy

-         Zabezpečenie BOZP, OPP

-         Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

-         Ochrana majetku a bezpečnosti

-         Vedenie databázy klientov

-         Marketingové aktivity

-         Internetový predaj tovaru

-         Evidencia reklamácii

4. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

-         súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov

-         plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

-         osobitné právne predpisy a to najmä:  zákon o ochrane osobných údajov, zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy,obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

-         spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, alebo oprávnený záujem spoločnosti

5. Súhlas dotknutej osoby

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu,poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme ako bol súhlas udelený.

Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

6. Príjemcovia

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb,pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania a zabezpečenia BOZP a OPP, v oblasti webhostingových služieb a v oblasti zabezpečenia a GPS monitoringu.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť poskytuje informácie aj tretím stranám - Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové spoločnosti,Doplnkové správcovské spoločnosti a iné (banky, komerčné poisťovne,exekútor...).

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak sito vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

 Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

8. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.

Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb bolispracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôbpočas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

9. Automatizovanéindividuálne rozhodovania vrátane profilovania

Cookies

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webovýchstránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky nainternete.  Keď si niekto prehliadastránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace snávštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanieúdajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobunávštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľskyprijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majúmožnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevnícisi môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panelanástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcťpoužívať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies viď.Cookies policy na našej webovej stránke.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovedeprehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríkladwww.allaboutcookies.org

Typ cookies

Využitie

Platnosť cookies

Bezpodmienečne potrebné/základné

- potrebné pre najdôležitejšie funkcie webovej stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky

- pamätá si používateľské meno, ktoré Vám poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky

- tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely

1 rok

Funkčné

- využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobujú používateľské rozhranie

- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o preferenciách

- cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili

Po opustení stránky

Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie – analytické cookies

- využívajú sa analytické nástroje tretích strán (google analytics) na zlepšenie kvality obsahu pre návštevníkov stránky

- zbierajú sa štatistické údaje ako počet zobrazení stránky a odkazov na našu stránku a počet návštev

- pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci stránok

- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky

- tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie  na zistenie Vašej identity- sú anonymné

Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke

Zdieľanie na sociálnych sieťach

- využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok, pomocou tlačidiel ,,páči sa mi“ a ,,zdieľať“

- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich služieb

- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na internete a na webových stránkach, ktoré používate

Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke

Bezpečnostné

- Pri registrácií, kde je potrebné používateľské meno a heslo

- cookies zabezpečujú pripojenie zariadenia počas trvania návštevy na stránke

- odhaľovanie podvodov

Vymazané po zatvorení prehliadača

Kvalitné zobrazenie

- vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú kompabilite

Vymazané po zatvorení prehliadača

Nastavenia stránok

- cookies si zapamätávajú Vaše nastavenia stránky, napríklad nastavenie jazyka, veľkosť písma, región, z ktorého je používateľ

- týka sa to výlučne stránok, kde ste si vytvorili účet alebo kde ste sa zaregistrovali

Vymazané po zatvorení prehliadača

Vlastníka stránky

- podľa daného nastavenia stránky

- môžu byť ,,čítané“ len danou webovou stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili)

1 rok

 

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov jezdieľať obsah webovýchstránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvomfacebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách vspoločnosti a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek spoločnosti.Kliknutím na "like" na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty,aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznychudalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, žebol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov zfacebookovej stránky nájdete  v príručkea pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

10. Prenos osobných údajovdo tretích krajín a medzinárodných inštitúcií

Spoločnosť nevykonáva prenos údajov do tretích krajína medzinárodných inštitúcií.

11. Práva dotknutej osobyspojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnostivyžadovať:

-         vovšeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jejosobné údaje na spracúvanie,

-         prístupk jej osobným údajom,

-         vovšeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,

-         opravualebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobnýchúdajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-         vymazaniejej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetomspracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ichvrátenie,

-         likvidáciujej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniuzákona,

-         obmedzeniespracúvania jej osobných údajov,

-         dotknutáosoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vecneznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajovvyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenomzasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť vkonkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomunebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby jeoprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutáosoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako tookolnosti dovolia,

-         zabrániťspracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budúspracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ichlikvidáciu,

-         právona prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi

-         to,či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnoupožiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvya o tom  či je dotknutá osobapovinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutiaosobných údajov,

-         právosťažovať sa dozornému orgánu,

-         právopodať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, žejej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konaniao ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskejrepubliky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republikaalebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídlahttp://www.dataprotection.gov.sk.

 Ak dotknutá osoba nemáspôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonnýzástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona,môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybavíspoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výškuúčelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, sozadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, akosobitný zákon neustanovuje inak.

 Spoločnosť je povinná písomnevybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajovspoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu naochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutúosobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašichprávach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnejinformačnej povinnosti.

 

V Krásne nad Kysucou, dňa 25.5.2018

 

Konateľ spoločnosti

Doba načítania stránky: 0.10046 s